Privacy, Cookies, Disclaimer & Rechten

Autobedrijf van Nieuwenhoven/Van Nieuwenhoven Mobility hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autobedrijf van Nieuwenhoven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Autobedrijf van Nieuwenhoven zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Autobedrijf van Nieuwenhoven
Caroline van Nieuwenhoven
Eind 12b, 6034 SN, Nederweert-Eind
T: 0495-631462
E: info@autobedrijfvannieuwenhoven.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf van Nieuwenhoven verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten zowel mondeling (bijvoorbeeld opdracht onderhoud, reparatie, schade-afhandeling, aanvraag diverse offertes zoals verzekering, financiering, etc.) als schriftelijk (bijvoorbeeld een aankoop van auto of fiets)
 • Het maken van een proefrit of vervangend vervoer
 • Het versturen van nieuwsbrieven per post en mail (voornamelijk voertuig gerelateerde zaken zoals herinneringen voor APK, onderhoud en wielenwissel)
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAWTE gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats
 • Voertuiggegevens
 • IBAN nummer (aanvraag verzekering)
 • Kopie Rijbewijs/legitimatie (proefrit, werknemer)
 • BSN nummer (werknemer)
 • Foto (werknemer)
 • Burgerlijke staat (werknemer)

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Salarisadministratie, ICT, boekhoudpakket, nieuwsbrieven, afsprakenmodule en contactformulieren website, schadeafhandeling en verzekeringen, financieringen en pechhulp.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen bewerkers- of verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
Autobedrijf van Nieuwenhoven bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Stappenplan AVG doorlopen
 • Instructie personeel en geheimhoudingsverklaring
 • Adequate beveiliging ICT systemen met periodieke controle
 • Vergrendeling computers met eigen inlog
 • Verwerkers- of bewerkersovereenkomsten met derden
 • Fysieke mappen/dossiers met persoonsgegevens achter slot en grendel

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben (tenzij dit om wettelijke redenen niet mogelijk is bijvoorbeeld belastingcontrole). Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze medewerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dat natuurlijk vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op met Van Nieuwenhoven Mobility.

PRIVACYVERKLARING UITVOERINGSVERORDENING 2021/ 392

Een verordening over de monitoring/rapportering gegevens CO2-emissies van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen die per 1 januari 2021 op naam zijn geregistreerd.

Autobedrijf van Nieuwenhoven hecht (als APK-keurmeester) veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze klanten. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derde partijen.

Tijdens de APK worden gegevens uitgelezen en doorgegeven aan het RDW en uiteindelijk aan het EEA (het Europees Milieuagentschap) voor haar centrale gegevensarchief (CDR). Het gaat hierbij om door uw boordinstrumenten gemeten gegevens over het brandstof/elektriciteitsverbruik en om uw VIN. Het doel van deze verwerking en van de uitvoeringsverordening is om inzicht te geven over het daadwerkelijke verbruik van uw voertuig en dit ook te vergelijken met dat wat was geregistreerd tijdens de typegoedkeuring. Zo kan de ontwikkeling van de werkelijke prestaties van uw voertuig gedurende de geraamde levensduur gevolgd worden. De gegevens worden voor hetzelfde voertuig gedurende een periode van 15 jaar verzameld en gedurende een periode van 20 jaar door het EEA bewaard. Het centrale gegevensregister bevat alle door de lidstaten gerapporteerde gegevens, met uitzondering van de voertuigidentificatienummers (VIN’s). De VIN’s worden gedurende een periode van 20 jaar vanaf de datum waarop zij voor het eerst zijn geüpload naar het CDR of het Business Data Repository (BDR) van het EEA, door het EEA bewaard.

In deze Privacyverklaring wordt u verder geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en wij bewaren uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de gegevens voor te bereiden voor doorgifte. Wij zullen bovendien alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. U heeft het recht deze verwerking te weigeren. In dat geval melden wij dit via uw APK afmelding aan het RDW. Daarnaast geeft de AVG u ook andere rechten. Bezwaren en verzoeken tot onder andere inzage en rectificatie zullen in overeenstemming met de AVG, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Ons bereiken kan per post: Eind 12b, 6034 SN, Nederweert-Eind. Per e-mail: info@autobedrijfvannieuwenhoven.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

WAT ZIJN COOKIES?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

WAAROM WORDEN COOKIES GEBRUIKT?
Van Nieuwenhoven Mobility plaatst cookies op uw computer voor het leveren van een betere beleving, gebruikerservaring en volledige werking van de website. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Van Nieuwenhoven Mobility kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Cookies slaan geen informatie op over uw naam, leeftijd, geslacht, en andere persoonlijke gegevens.

WELKE COOKIES WORDEN ER GEBRUIKT?
ANALYTISCHE COOKIES
Van Nieuwenhoven Mobility gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google Analytics is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Met Google Analytics krijgt Van Nieuwenhoven Mobility inzicht in welke pagina's het meeste bezocht worden en waar eventueel fouten voorkomen. Ook geeft Google Analytics aan of de website goed functioneert en hoe we dit kunnen verbeteren. Deze cookies dragen bij aan het verhogen van het gebruikersgemak van onze bezoekers.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

VOOR SOCIAL MEDIA
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten ("liken") op het sociale netwerk Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

MEER INFORMATIE
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: Wat zijn cookies? 
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen

HOE KAN IK COOKIES UITSCHAKELEN?
Wanneer u cookies uitschakelt kunt u niet meer van alle functionaliteiten op de website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren van cookies alleen gevolgen op de browser en computer waarop je deze handelingen uitvoert. Voor meer informatie over hoe u cookies kunt verwijderen.

Cookies uitschakelen:

Google Chrome
Internet Explorer
Safari
Firefox

RECHTEN
Alle handelsnamen of productnamen hier vermeld, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Van Nieuwenhoven Mobility gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van de informatie op deze website. Niettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de website. Tevens sluit Van Nieuwenhoven Mobility hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen, waaronder begrepen directe en indirecte schade.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN
Deze site bevat links naar websites van derden. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Van Nieuwenhoven Mobility heeft geen enkele zeggenschap over websites van derden, en draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de links en de inhoud van de bedoelde websites. Het feit dat Van Nieuwenhoven Mobility links naar sites van derden opneemt, wil op geen enkele wijze zeggen dat Van Nieuwenhoven Mobility achter de inhoud van de bedoelde websites staat, noch dat Van Nieuwenhoven Mobility samenwerkingsverbanden zou hebben met de beheerders ervan.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kennen de volgende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen):

RECHT OP INFORMATIE
(art 33-34 Wbp / art 13-14 AVG)

Een betrokkene moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat verwerking van zijn persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn. Ook wanneer het doel van de verwerking verandert, zal de betrokkene hier opnieuw over geïnformeerd worden.

RECHT VAN INZAGE
(art 35 Wbp / art 15 AVG )

Een betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien die van hem/haar verwerkt worden. De verwerkingsverantwoordelijke moet betrokkene een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

RECHT OP RECTIFICATIE
(art 36 Wbp / art 16 AVG)

Een betrokkene heeft het recht om van hem/haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten aanvullen. De rectificatie moet meteen plaatsvinden. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van elke rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt.

RECHT OP GEGEVENSWISSING / VERGETELHEID
(art 36 Wbp / art 17 AVG)

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging verwijderen, onder andere wanneer:

 • persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • de betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
 • betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

RECHT VAN VERZET / RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING
(art 18 AVG)

Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden. Het feit dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt is, moet door de verwerkingsverantwoordelijke duidelijk in het bestand zijn aangegeven zodat dit ook duidelijk is voor ontvangers van de persoonsgegevens. Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, moet de betrokkene hiervan op de hoogte worden gebracht.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID / DATAPORTABILITEIT
(art 20 AVG)

Dit recht houdt in dat een betrokkene de gegevens van een verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen verkrijgen in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en het recht heeft deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen. Een betrokkene heeft recht op overdraagbaarheid voor zover het gaat om door hem zelf verstrekte gegevens.

RECHT VAN BEZWAAR
(art 40-41 Wbp / art 21 AVG)

Een betrokkene kan vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie gebruik maken van dit recht van bezwaar tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, als voldaan aan de in de verordening genoemde eisen. Als een betrokkene bezwaar maakt staakt de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.

RECHT NIET TE WORDEN ONDERWORPEN AAN GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING / PROFILING
(art 42 Wbp / art 22 AVG)

Bij dit recht kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de automatische weigering van een online ingediende offerteaanvraag of aan de verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. In drie gevallen is geautomatiseerde individuele besluitvorming wel mogelijk:

 1. het is noodzakelijk voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst;
 2. het is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling;
 3. het berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Voor meer informatie over het recht van betrokkenen kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bron: Website Autoriteit Persoonsgegevens; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen